Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79020 вул. Під Голоском 19, каб. 417, 200.

е-mail:

е-mail:
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Під Голоском, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://www.uad-pv.pp.ua/

Новини

397днів повномаштабного вторгнення росіі в Україну. 397 днів ми боремо...
Сьогодні, 24.03.23, в Українській академії друкарства проходив четверт...
Вручення атестату професора Ірині Колосовській...
Читати всі новини

Правила прийому до Української академії друкарства у 2022 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Української академії друкарства (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та затверджені відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Порядку прийому), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400, від 29 червня 2022 року № 598) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823.

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Українська академія друкарства (надалі – УАД) оголошує прийом для здобуття вищої освіти на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України та Правил прийому.

1.2. Прийом до УАД здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування (п.3.1 розділу ІІІ цих Правил).

1.3. Організацію прийому вступників до УАД здійснює Приймальна комісія УАД, склад якої затверджується ректором УАД, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію УАД, затвердженим Вченою радою УАД відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.

Ректор УАД забезпечує дотримання законодавства України, зокрема Порядку прийому, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором УАД та/або виконання передбачених Порядком прийому та цими Правилами процедур.

Усі питання, пов’язані з прийомом до УАД, вирішує Приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті УАД не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях відповідно до п.5 розділу І Порядку прийому.

1.5. УАД має в наявності студентські гуртожитки із загальною кількістю місць – 920. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Для вступників на час вступних випробувань до УАД та студентів УАД, які потребують поселення у гуртожиток, надання місць у гуртожитку гарантовано. Порядок поселення вступників та студентів в гуртожитки УАД здійснюється відповідно затвердженого в УАД Положення.

1.6. УАД забезпечує відповідні умови для проходження вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід, а також можливості навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 

2.1. Для здобуття вищої освіти в УАД приймаються:

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для здобуття ступеня бакалавра;
 • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;
 • особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в УАД або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.

Процедура прийому та умови конкурсного відбору для здобуття ступеня доктора філософії регламентуються Правилами прийому до аспірантури та докторантури Української академії друкарства (додаток 2 до Правил прийому).

2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс (таблиця 1 Правил прийому). Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, УАД може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) (таблиця 3 Правил прийому). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (зокрема зі скороченим строком навчання).

2.3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

У випадку поєднання в одній конкурсній пропозиції декількох освітніх програм розподіл студентів між ними здійснюється відповідно до їх заяв не раніше завершення першого року навчання.

2.4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з таких територій після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумко­вої атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території визначено у розділі VIII Порядку прийому та цих Правил.

 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в УАД здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, отриманих УАД на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в УАД на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 3.5 цього розділу.

3.3. Особа може вступити до УАД для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань. Фінансування навчання за кошти державного та місцевого бюджетів (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в межах строку навчання за навчальним планом відповідної освітньої програми, який визначається з розрахунку один навчальний рік на 60 кредитів ЄКТС.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватись за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність (таблиця 3 Правил прийому), а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця 4 Правил прийому).

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу або максимального обсягу, встановленого для конкурсної пропозиції.

3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в УАД за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Ця вимога не застосовується до учасників бойових дій.

3.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в УАД:

 • якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
 • якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

3.6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

3.7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій в одній освітній програмі.

3.8. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору в УАД на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 8.11 розділу VIII цих Правил.

3.8. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 8.7 розділу VIII цих Правил.

 

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

 

4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти (таблиця 1 Правил прийому).

4.2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за якими воно надано регіональним замовником для кожного закладу вищої освіти.

4.3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення окремо за формами здобуття освіти за міжгалузевими групами (для галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; для галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»; для галузі знань 13 «Механічна інженерія»; для галузі знань 06 «Журналістика»); за іншими спеціальностями, крім випадків, передбачених у пункті 4.5 цього розділу, а його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється на засадах широкого конкурсу з використанням адресного розміщення бюджетних місць.

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 625/32077.

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра у закладах вищої освіти між конкурсними пропозиціями закладів вищої освіти за спеціальностями на засадах широкого конкурсу здійснюється шляхом адресного розміщення бюджетних місць.

В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні (регіональні) замовники за спеціальностями та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями УАД здійснює самостійно, якщо інше не визначено державним (регіональним) замовником.

4.4. Адресне розміщення державного замовлення здійснюється за єдиним конкурсом від усіх державних замовників за формами здобуття вищої освіти в закладах вищої освіти державної форми власності незалежно від сфери управління та приватної форми власності для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти; ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

4.5. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» визначають державні замовники для кожної форми здобуття вищої освіти, а його розподіл між фіксованими конкурсними пропозиціями УАД здійснює самостійно.

4.6. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції визначає УАД у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення або переведення до УАД з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення, переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає УАД у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти.

4.7. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті УАД та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника).

4.8. Квота-1 встановлюється в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями УАД і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

Квота-2 встановлюється в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.9. Відповідно до пункту 30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за державним (регіональним) замовленням, можуть надавати направлення на навчання за державним (регіональним) замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти та науково-методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття освіти в межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу (року навчання), крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на переведення на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до законодавства.

 

 

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

5.1. Порядок роботи Приймальної комісії УАД (графік роботи) у 2022 році:

 

Дні тижня

Години роботи

24 червня – 18 липня

29 липня – 15 вересня

16 – 30 вересня;

15 – 30 листопада

- понеділок

- вівторок

- середа

- четвер

- п’ятниця

10.00 – 16.30

9.30 – 13.00

13.45 – 17.30

10.00 – 16.00

- субота

-

10.00 – 14.00

-

 

18 липня, 08 серпня, 23 серпня, 02 вересня, 07 вересня, 15 вересня, 24 вересня 2022 року Приймальна комісія працює до 18.00 год.

5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти прийом заяв і документів, передбачених розділом VI цих Правил, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до УАД проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Основний набір

Додатковий набір

1 сесія

2 сесія

1) Прийом заяв та документів для участі у творчих конкурсах на місця державного (регіонального) замовлення

24 червня – 05 липня

2022 р.

-

-

2) Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

01 липня 2022 р.

 

 

3) Початок прийому заяв та документів вступників

29 липня 2022 р.

16 вересня

2022 р.

15 листопада

2022 р.

4) Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів

18.00 год.

08 серпня 2022 р.

23 вересня

2022 р.

23 листопада

2022 р.

5) Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають за результатами НМТ (ЗНО), а також творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня

18.00 год.

23 серпня 2022 р.

27 вересня

2022 р.

25 листопада

2022 р.

6) Строки проведення творчих конкурсів (вступних іспитів для іноземців):

 

 

 

- на місця державного замовлення

01 липня – 18 липня 2022 р.

-

-

- на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

01 липня – 18 липня,

09 серпня – 16 серпня

 2022 р.

24 – 27 вересня 2022 р.

24 – 25 листопада 2022 р.

7) Строки проведення індивідуальних усних співбесід (для осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі)

09 серпня – 16 серпня

 2022 р.

 

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 12.00 год.

17 серпня 2022 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 10.00 год.

20 серпня 2022 р.

 

 

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2022 р.

 

 

8) Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2

основний етап – не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2022 р.;

завершальний етап – не пізніше 12.00 год. 29 вересня 2022 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2

основний етап – не пізніше 10.00 год. 20 серпня 2022 р.;

завершальний етап – не пізніше 10.00 год. 30 вересня 2022 р.

 

 

Зарахування вступників на місця державного замовлення за квотою-2 (основний етап)

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2022 р.

 

 

Зарахування та переведення вступників на місця державного замовлення за квотою-2 (завершальний етап)

не пізніше 15.00 год.

30 вересня 2022 р.

 

 

9) Формування рейтингових списків вступників

не пізніше

29 серпня 2022 р.

не пізніше

28 вересня

2022 р.

не пізніше

28 листопада

2022 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

за державним замовленням – не пізніше 29 серпня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не раніше 18.00 год. 02 вересня 2022 р.

не пізніше

28 вересня

2022 р.

не пізніше

28 листопада

2022 р.

Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 год. 02 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 06 вересня 2022 р.

не пізніше

29 вересня

2022 р.

не пізніше

29 листопада

2022 р.

Зарахування вступників

за державним замовленням – 05 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб: на денну форму – не пізніше 30 вересня 2022 р., на заочну форму – не пізніше 07 вересня 2022 р.

не пізніше

30 вересня

2022 р.

не пізніше

30 листопада

2022 р.

10) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

19 вересня 2022 р.

-

-

 

Прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що приймають участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, розпочинається з 11 липня для заяв в паперовій формі, з 29 липня для заяв в електронній формі та закінчується о 18:00 08 серпня. Індивідуальні усні співбесіди для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, проводяться з 11 липня по 16 серпня включно (до 26 вересня в порядку додаткового набору).

5.3. Для вступу на перший або старші курси для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня вищої освіти прийом заяв і документів, передбачених розділом VI цих Правил, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до УАД проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Основний набір

Додатковий набір

1 сесія

2 сесія

1) Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

липень 2022 р.

 

 

2) Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 р.

16 вересня

2022 р.

15 листопада

2022 р.

3) Закінчення прийому заяв та документів:

 

 

 

осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

18.00 год. 08 серпня 2022 р.

23 вересня

2022 р.

23 листопада

2022 р.

осіб, які вступають на основі творчих конкурсів,

18.00 год. 23 серпня 2022 р.

23 вересня

2022 р.

23 листопада

2022 р.

осіб, які вступають на основі результатів НМТ (ЗНО)

27 вересня

2022 р.

25 листопада

2022 р.

4) Строки проведення індивідуальної усної співбесіди

09 – 16 серпня 2022 р.

24 – 27 вересня

2022 р.

24 – 25 листопада

2022 р.

Оприлюднення списку осіб, рекомен­дованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 12:00 год.

17 серпня 2022 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 10.00 год.

20 серпня 2022 р.

 

 

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2022 р.

 

 

5) Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2

основний етап – не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2022 р.;

завершальний етап – не пізніше 12.00 год. 29 вересня 2022 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2

основний етап – не пізніше 10.00 год. 20 серпня 2022 р.;

завершальний етап – не пізніше 10.00 год. 30 вересня 2022 р.

 

 

Зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 (основний етап)

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2022 р.

 

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які мають право на участь у конкурсі за квотою‑2 та зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (завершальний етап)

не пізніше 15.00 год.

30 вересня 2022 р.

 

 

6) Строки проведення творчих конкурсів

24 – 31 серпня 2022 р.

24 – 27 вересня

2022 р.

24 – 25 листопада

2022 р.

7) Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 02 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не раніше 18.00 год. 07 вересня 2022 р.

не пізніше

28 вересня

2022 р.

не пізніше

28 листопада

2022 р.

8) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 год. 07 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 13 вересня 2022 р.

не пізніше

29 вересня

2022 р.

не пізніше

29 листопада

2022 р.

9) Зарахування

за державним замовленням

09 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 р.

не пізніше 30 вересня 2022 р.

не пізніше 30 листопада 2022 р.

10) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

21 вересня 2022 р.

-

-

 

5.4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) прийом заяв і документів, передбачених розділом VI цих Правил, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до УАД проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Основний набір

Додатковий набір

1 сесія

2 сесія

1) Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

27 червня –

18.00 год. 18 липня 2022 р.

за графіком додаткової сесії МТНК

2) Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

01 серпня 2022 р.

 

 

3) Початок прийому заяв та документів

16 серпня 2022 р.

16 вересня

2022 р.

15 листопада

2022 р.

4) Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди (замість МТНК)

23 серпня 2022 р.

 

 

Строки проведення індивідуальних усних співбесід замість МТНК

25 серпня – 31 серпня 2022 р.

 

 

5) Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі результатів МТНК та фахового іспиту

18.00 год. 15 вересня 2022 р.

23 вересня

2022 р.

23 листопада

2022 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

16 вересня – 19 вересня 2022 р.

24 – 27 вересня 2022 р.

24 – 25 листопада 2022 р.

6) Надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 20 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 28 вересня 2022 р.

не пізніше

28 вересня

2022 р.

не пізніше

28 листопада

2022 р.

7) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 год. 24 вересня 2022 р.;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 29 вересня 2022 р.

не пізніше

29 вересня

2022 р.

не пізніше

29 листопада

2022 р.

8) Зарахування

за державним замовленням – 25 вересня 2022 р.; 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 р.

не пізніше 30 вересня 2022 р.

не пізніше 30 листопада 2022 р.

9) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

10 жовтня 2022 р.

 

 

 

5.5. Розгляд мотиваційних листів, поданих вступниками у строки, визначені пунктами 5.2 – 5.4 цих Правил для подання заяв та документів, здійснюється відповідно до Порядку прийому і завершується перед формуванням рейтингових списків вступників.

5.6. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня.

 

 

 1. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти в Українській академії друкарства

 

6.1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:
 • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 – 2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цих Правил, крім осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією УАД у порядку, визначеному законодавством.

УАД створює консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

6.3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії УАД. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. Уповноважена особа Приймальної комісії вносить у ЄДЕБО поданий разом з такою заявою мотиваційний лист.

6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, можуть зазначити це в заяві.

6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIII Порядку прийому та цих Правил.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією УАД), вступники подають:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • фотокартку розміром 3 х 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі);
 • довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО до 10 липня;
 • копію документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді.

Подання вступниками інших документів для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі не є обов’язковим.

Для вступників, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду або творчий конкурс, УАД може провести електронну реєстрацію для участі в них за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою. У разі дистанційного проведення вступних випробувань екзаменаційний лист з фотокарткою знаходиться в екзаменаторів. За умови проведення індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу у дистанційному форматі подання документів відбувається шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії УАД, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами прийому).

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань для вступу до аспірантури та докторантури УАД, визначено Правилами прийому до аспірантури та докторантури УАД (додаток 2 до Правил прийому).

6.7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених розділом VIII Порядку прийому, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Порядком прийому та цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених розділом VIII Порядку прийому, унеможливлюють їх реалізацію. Подання таких документів може відбуватися в електронній формі шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії УАД, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами прийому).

6.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

6.9. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа, засвідчує за оригіналами Приймальна комісія УАД. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених розділом VIII Порядку прийому та цих Правил.

6.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до УАД протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань.

6.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за індивідуальною усною співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Заклад вищої освіти засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

6.13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.14. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

6.15. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

 

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках:

 • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування» – у формі магістерського тесту навчальної компетентності, фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями – у формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках;
 • в інших випадках – відповідно до цих Правил з переліку форм, визначених абзацом четвертим пункту 5 розділу І Порядку прийому.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами УАД забезпечує відповідні умови для проходження ними творчих конкурсів, індивідуальних усних співбесід та фахових іспитів.

Порядок конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, визначений у Правилах прийому до аспірантури та докторантури УАД (додаток 2 до Правил прийому).

7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Порядку прийому та цих Правил.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються (таблиця 2.1 Правил прийому):

 • бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет),
 • або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому до УАД в один з цих років для відповідних спеціальності (конкурсної пропозиції) та джерела фінансування,
 • або тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться,
 • або вступного іспиту для іноземців (предмети визначено пунктом 14.8 розділу XIV цих Правил).

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2019-2021 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) на власний розсуд.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальностей галузей знань 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології» та спеціальностей, для яких передбачено проведення творчого конкурсу) відповідно до цих Правил можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс зі скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали (таблиця 2.2 Правил прийому):

1) для вступу на місця державного (регіонального) замовлення – національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет) (таблиця 2.2.1 Правил прийому);

2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – визначеного Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) або вступного іспиту для іноземців (таблиця 2.2.2 Правил прийому).

Замість другого предмету Правилами прийому передбачено складання творчого конкурсу з спеціальностей, для яких передбачено проведення творчого конкурсу.

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються (таблиця 2.3 Правил прийому):

1) для вступу на спеціальності галузей знань 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування»:

 • результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іспиту,
 • або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної мови.

У передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках замість результатів магістерського тесту навчальної компетентності використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови;

2) для вступу на інші спеціальності:

 • результати фахового іспиту при вступі на місця державного або регіонального замовлення та на місця за кошти фізичних або юридичних осіб;
 • або результати вступного іспиту з фаху для іноземців.

7.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови. Показники конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, визначені у Правилах прийому до аспірантури та докторантури УАД (додаток 2 до Правил прийому).

Вступник звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови, якщо він підтвердив свій рівень знання:

 • англійської мови – дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня).

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

7.7. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал   КБ = (К1*П1+К2*П2+К3*П3+ОУ)/(К1+К2+К3)   або   КБ = ТК,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів (таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому); ТК – оцінка творчого конкурсу; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів УАД для вступу до УАД за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця 4 Правил прийому). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 визначено відповідно додатку 4 Порядку прийому.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому для конкурсних пропозицій УАД:

 • РК дорівнює 1,0;
 • ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця 4 Правил прийому); 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (ступеня вищої освіти) на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс зі скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5*П1 + 0,5*П2(ТК),

де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів (творчого конкурсу);

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальностей галузей знань 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5*П1 + 0,5*П2,

де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому;  П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших спеціальностей за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1,

де П1 – оцінка фахового іспиту;

5) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до цих Правил.

7.8. За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

7.9. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, зазначено у таблиці 2 Правил прийому.

7.10. Результати вступних іспитів, творчих конкурсів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих за кожну сесію конкурсу балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

7.11. Програми фахових іспитів, які включають і порядок оцінювання результатів фахових іспитів, затверджуються головою Приймальної комісії УАД не пізніше 15 травня.

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала.

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються головою Приймальної комісії УАД не пізніше 15 травня. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайті УАД. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Критерії оцінювання мотиваційних листів (включно з вимогами до них) розробляються, затверджуються головою Приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті УАД не пізніше 1 червня.

Вимоги до мотиваційних листів визначаються «Критеріями ранжування та вимогами до оформлення мотиваційного листа».

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів УАД проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений).

7.12. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.13. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених УАД, розглядає апеляційна комісія УАД, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора УАД, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

Апеляція вступників щодо результатів вступних випробувань, проведених в УАД, повинна подаватись абітурієнтом особисто в письмовій формі в Приймальну комісію в день оголошення результатів, але не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається в день її подання, але не пізніше наступного дня після її подання, у присутності вступника.

7.14. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

7.15. Рішенням Приймальної комісії результати індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в УАД.

7.16. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включаючи інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті УАД та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

7.17. Роботи, виконані під час вступних випробувань вступниками, які зараховані на навчання, зберігаються в їх особових справах. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

 

 

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 

8.1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу до УАД для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;
 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою‑1, квотою‑

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту, можливість подання оцінок з інших предметів, ніж встановлено Порядком прийому та цими Правилами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра є надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у випадках, передбачених Порядком прийому та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на основі освітнього ступеня бакалавра є надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

8.2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (для вступу за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними у додатку 4 до Порядку прийому, – у формі творчого конкурсу) та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

8.3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений УАД мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному тесті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському комплексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії УАД копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до Приймальної комісії УАД медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені у абзацах третьому – четвертому цього пункту можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови замість магістерського тесту навчальної компетентності та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений УАД мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста).

8.4. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений УАД мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території;
 • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для вступників, зазначених у цьому пункті, проводяться дистанційно за їх зверненням.

8.41. Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, під час вступу для здобуття вищої освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на місця державного (регіонального) замовлення в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 – 2021 років можуть використати оцінки з будь-якого предмету як другого, а на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб – за результатами дистанційної індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного теста. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

8.5. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

8.6. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2 – 8.5 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або в межах квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8.7. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Порядком прийому та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

8.8. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Порядком прийому та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення:

 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
 • діти осіб (а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти і науки України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2 – 8.5 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

8.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до Порядку прийому та цих Правил, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

8.10. Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра у формі надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа може подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово переміщеного закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на основі освітнього ступеня бакалавра у формі надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території та здобули ступінь бакалавра з таким самим джерелом фінансування, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа може подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово переміщеного закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до абзацу третього цього пункту та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю, то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.

8.11. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Порядком прийому та цими Правилами передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

 

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення (на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 9.1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом – від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
 • за результатами розгляду мотиваційних листів.

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду мотиваційних листів Приймальною комісією.

Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів.

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь), на основі якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію;
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення);
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) (тільки якщо він враховується у конкурсному балі).

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 9.1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом – від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
 • за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами – з предмету з меншим номером (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на основі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання) – від більшого до меншого;
 • за оцінкою з математики або творчого конкурсу (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) – від більшого до меншого;
 • за результатом магістерського тесту навчальної компетентності (для вступників, для яких він використовується в конкурсному балі) – від більшого до меншого;
 • за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів – перше, друге, третє та ін. за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі – результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду мотиваційних листів Приймальною комісією.

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії вступників у поточному році. У випадку, коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу, рейтинговий список формується в алфавітному порядку.

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію;
 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди) у разі його використання;
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);
 • ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди, за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

9.4. Рейтингові списки (зокрема, поточні) формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті УАД. УАД замість оприлюднення на своєму офіційному вебсайті рейтингових списків вступників може надавати посилання на відповідну сторінку УАД (зокрема визначеної конкурсної пропозиції) у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Порядком прийому та цими Правилами вимог щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році (далі – Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у додатку 6 до Порядку прийому, затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та вебсайті УАД відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3 цього розділу.

9.6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

9.7. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті УАД, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

 

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто документи, передбачені розділом VI Порядку прийому та цими Правилами, до Приймальної комісії УАД, а також укласти договір про навчання між УАД та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії УАД, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами прийому) в терміни, визначені в розділі V Порядку прийому та цих Правил або відповідно до них. Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між УАД та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж трьох місяців після початку навчання (підписаний особисто або кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє Приймальній комісії УАД свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між УАД та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

10.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі ХІІІ цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.

10.3. Особи, які отримали рекомендацію на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно пункту 10.1 цього розділу після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування в межах ліцензованого обсягу місць за кожною спеціальністю з врахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

Особи, які отримали рекомендацію на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

10.4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

10.5. Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму здобуття освіти на іншу в межах УАД (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 

 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, передбачених у пункті 10.1 розділу X цих Правил.

11.2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

11.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 10.1 розділу Х Порядку прийому та цих Правил.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір між УАД та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між УАД та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

11.4. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається за кожною спеціальністю, формою здобуття освіти, ступенем вищої освіти в межах ліцензованого обсягу місць з врахуванням вимог розділу X цих Правил.

 

 

XІІ. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

12.1. УАД самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до УАД за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу ІХ цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 11.1 розділу ХІ цих Правил.

12.2. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

12.3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, здійснюється в такій послідовності:

 • особи, зазначені в пункті 8.7 розділу VIII цих Правил, незалежно від конкурсного бала;
 • особи, зазначені в пункті 8.5 розділу VIII цих Правил, якщо конкурсний бал складає не менше 125 балів;
 • особи, зазначені в пункті 8.8 розділу VIII цих Правил, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цього Порядку) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця 4 Правил прийому));
 • особи, зазначені в пункті 8.9 розділу VIII цих Правил, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця 4 Правил прийому));
 • особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу ІХ цих Правил (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця 4 Правил прийому)), якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений Приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного розміщення бюджетних місць.

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним або регіональним замовником).

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх офіційно зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення УАД використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому–п’ятому пункту 12.3 цього розділу), а за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому–четвертому пункту 12.3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 12.3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в УАД. УАД повідомляє державному (регіональному) замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 12.3 цього розділу, УАД надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

12.5. Особи, які вступили за результатами тільки розгляду мотиваційних листів, можуть бути переведені на місця державного або регіонального замовлення тільки в разі виконання вимог для зарахування на такі місця, встановлених Правилами прийому до УАД поточного або наступних років.

 

 

XІІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором УАД на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті УАД у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.

13.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.5 розділу XV цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до УАД за власним бажанням. Відрахованим з УАД за власним бажанням особам подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, 13.3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним або регіональним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних пропозицій УАД за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 19 жовтня.

13.5. Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, передбачених у пункті 10.1 розділу X цих Правил.

 

 

ХІV. Особливості прийому на навчання до УАД іноземців та осіб без громадянства

 

14.1. Прийом на навчання до УАД іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до УАД на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми (таблиця 1 Правил прийому).

14.3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в'їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

14.4. При очному вступі до УАД іноземець особисто подає в Приймальну комісію заяву у паперовій формі. До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

За наявності подаються копії і пред’являються оригінали таких документів:

- посвідка на постійне або тимчасове місце проживання в Україні, дозвіл на імміграцію в Україну, дипломатична карта Міністерства закордонних справ України або інший документ про право легітимності перебування в Україні;

- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

14.5. Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти УАД укладає угоди з державними освітніми, науковими закладами або профільними виробничими структурами (надалі – партнерські організації), що є резидентами країн походження вступників. Предметом угоди є надання послуг партнерськими організаціями з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань УАД у дистанційному форматі.

Партнерські організації повинні відповідати вимогам, викладеним у пункті 3 розділу XIV Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

Процедура дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти на базі партнерських організацій контролюється уповноваженими особами УАД, які призначаються ректором УАД на період вступної кампанії та можуть скеровуватися в партнерські організації відповідно до укладених угод.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які подали у встановлені терміни (визначені пунктом 14.7 розділу ХІV цих Правил) в партнерську організацію УАД відповідні документи, визначені пунктом 14.4 розділу ХІV цих Правил, і оформлені відповідно з вимогами, визначеними пунктом 14.6 розділу ХІV цих Правил.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до УАД легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до УАД, іноземець передає оригінали документів особисто.

14.6. Порядок визнання іноземних документів про освіту здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», від 10.03.2009 № 220 «Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки». Документи та додатки до них про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, мають бути засвідчені та легалізовані в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн – учасниць Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.) з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах – учасницях Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. Процедура підготовки пакету документів для проведення визнання освітнього рівня документу з метою продовження навчання здійснюється іноземцем – власником документу до початку навчання, але не пізніше ніж до початку другого семестру першого року навчання. Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій / наукових ступенів.

14.7. Прийом заяв та документів осіб з числа іноземців, конкурсний відбір та зарахування для здобуття ступенів бакалавра, магістра в УАД за кошти державного бюджету здійснюється у строки, визначені розділом V цих Правил.

Прийом заяв та документів осіб з числа іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра в УАД за кошти фізичних (юридичних) осіб, здійснюється з 29 липня до 24 жовтня, проведення вступних випробувань – з 09 серпня до 27 вересня 2022 р. та з 25 жовтня до 27 жовтня 2022 р.

14.8. Для конкурсного відбору осіб з числа іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра за кошти державного бюджету зараховуються результати вступних випробувань відповідно їх переліку у таблиці 2 Правил прийому.

Для конкурсного відбору осіб з числа іноземців, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних (юридичних) осіб, зараховуються результати вступних іспитів з трьох предметів:

1) українська мова;

2) математика;

3) історія України або іноземна мова (англійська, німецька, французька) – за вибором вступника.

На спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» замість третього предмета встановлюється творчий конкурс.

Для конкурсного відбору осіб з числа іноземців, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс зі скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів:

1) українська мова;

2) математика.

На спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» замість другого предмета встановлюється творчий конкурс.

Для конкурсного відбору осіб з числа іноземців, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на спеціальності галузей знань 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування» зараховуються результати вступного іспиту з фаху та іноземної мови. На інші спеціальності зараховуються результати вступного іспиту з фаху.

Мінімальна кількість балів з конкурсних предметів для участі у конкурсному відборі визначена у таблиці 2. Правил прийому.

Конкурсний відбір здійснюється відповідно до розділів VII, ІХ, Х цих Правил.

14.9. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися УАД:

1) двічі на рік (не пізніше 30 вересня і 31 жовтня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;.

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі, на підготовчому відділенні.

УАД обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

14.9. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до УАД на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

14.10. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

14.11. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між УАД та іноземним закладом вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань УАД та відповідних закладів вищої освіти.

14.12. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

14.13. Особливості в’їзду та перебування в Україні з метою навчання іноземців та осіб без громадянства викладено в Положенні про організацію прийому на навчання до Української академії друкарства іноземців та осіб без громадянства.

 

 

 1. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до УАД

 

15.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Акредитація журналістів в УАД проводиться після попереднього подання відповідного звернення до Приймальної комісії УАД.

15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

15.3. УАД зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією та рівнем вищої освіти, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті УАД не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

УАД не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному вебсайті інформацію про порядок поселення та наявність (мінімальну кількість) вільних місць для осіб з числа зарахованих на навчання у 2022 році в гуртожитках.

15.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути розглянуті наступного дня – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті УАД.

15.5. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі або спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.

15.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), про участь в учнівських олімпіадах, реєстрації на особливо небезпечній території, медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності, є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

15.7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць (максимальний або фіксований), що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до УАД здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

15.8. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується у розділі «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.

 

Додаток 1 - Інформаційні таблиці до Правил прийому

Додаток 2 - Правила прийому до аспірантури та докторантури Української академії друкарства

Додаток 3. Зміни до Правил прийому до Української академії друкарства у 2022 році

Додаток 4. Зміни до Правил прийому до Української академії друкарства у 2022 році