Новини

Студентська наукова робота має велику важливість і багато перева...
Привіт, студентеЗвітуємо про нашу першу очну подію в цьому році, яку м...
Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
Читати всі новини

 

 1. НАЗВА КОНКУРСУ

Відкритий конкурс студентських наукових робіт з поліграфії, видавничої справи „Молодь і поліграфія”.

 1. МЕТА КОНКУРСУ
 • активізація студентської наукової роботи у вищих навчальних закладах видавничо-поліграфічного профілю;
 • виявлення обдарованих студентів з метою залучення їх до подальшої наукової роботи і до навчання в магістратурі та аспірантурі;
 • вирішення актуальних наукових завдань видавничо-поліграфічної галузі

 

 • УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
  • у конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи вищих навчальних закладів України (спеціальностей видавничо-поліграфічного профілю);
  • до участі в конкурсі запрошуються студенти і студентські колективи зарубіжних країн, що навчаються за спеціальностями видавничо-поліграфічного профілю

 

 1. ТЕМАТИКА КОНКУРСУ

Конкурс проводиться за такими напрямами:

 • поліграфічні машини та автоматизовані комплекси, машини і технологія пакування; автоматизоване управління технологічними процесами та комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва в поліграфії;
 • технологія поліграфічного виробництва, фото- та поліграфічні матеріали, комп’ютерна обробка текстової і графічної інформації;
 • електронні мультимедійні видання;
 • економіка підприємств, маркетинг, менеджмент, облік і аудит в поліграфії;
 • видавнича справа і редагування, книгознавство;
 • книжкова графіка і дизайн видавничо-поліграфічної продукції.

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ І ПОРЯДОК ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
  • загальне керівництво конкурсом здійснює Інститут модернізації змісту освіти МОН України;
  • безпосереднє керівництво конкурсом здійснює базова організація – Українська академія друкарства (УАД), яка забезпечує всі організаційно-методичні питання його проведення;
  • на конкурс подаються завершені студентські наукові роботи, рекомендовані відповідною кафедрою, і скеровані вищим навчальним закладом, в якому виконана робота;
  • конкурс відбувається в два тури;
  • перший тур конкурсу проводиться у вищому навчальному закладі, у ньому здійснюється відбір кращих наукових робіт для участі в другому (основному) турі конкурсу;
  • студентські наукові роботи, відібрані для участі в другому турі, надсилаються до базового вищого навчального закладу;
  • оцінку поданих студентських наукових робіт здійснює журі конкурсу в складі проректора з наукової роботи (голова журі), деканів факультетів і завідувачів провідних кафедр (члени журі);
  • журі має право запрошувати на свої засідання представників інших вищих навчальних закладів та фахівців з виробництва (з правом голосу);
  • журі доручає окремим кафедрам УАД або відомим спеціалістам розглянути роботи, подані на конкурс;
  • висновки кафедр і спеціалістів оголошуються і затверджуються на засіданнях журі;
  • журі приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів при наявності на даному засіданні 2/3 її членів;
  • при рівній кількості голосів голос голови є вирішальним;
  • рішення журі конкурсу оформляється протоколом;
  • якщо журі вважає, що жодна з робіт не заслуговує преміювання, то можна обмежитись присудженням грамот;
  • за підсумками проведеної роботи журі надсилає до Інституту модернізації змісту освіти МОН України короткий звіт.

 

 1. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБІТ
 • актуальність обраної проблеми;
 • глибокий аналіз проблеми за опрацьованою літературою;
 • розробка власних методик, використання найновіших методів дослідження;
 • повнота і всебічність розробки проблеми;
 • наявність елементів оригінальності і наукової новизни;
 • критичне осмислення одержаних результатів та якість зроблених висновків;
 • перспективність впровадження, оцінка реального або передбачуваного економічного ефекту;
  • наявність публікацій, патентів.

 

 • ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
  • конкурс „Молодь і поліграфія” є щорічним;
  • документи з поміткою „На конкурс студентських наукових робіт” надсилати до 10 грудня 2022 р. за адресою: 79020, м. Львів, вул.Під Голоском, 19, Українська академія друкарства (науково-дослідна частина);

термін проведення другого (завершального) туру конкурсу:

12 грудня по 30 грудня  2022 р.  

 

 

 • ПЕРЕЛІК І ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ
  • документи на конкурс подаються в двох конвертах під одним і тим же девізом;
  • до першого конверта потрібно вкласти:

відомості про назву і девіз роботи та її тематичний напрямок; про автора (ів) роботи та її наукового керівника (див. Додаток); мотивований висновок-рекомендацію відповідної кафедри; дві рецензії (внутрішню і зовнішню) спеціалістів; скерування вищого навчального закладу, в якому виконувалась робота, а до другого – два примірники роботи без зазначення її автора (ів);

 • наукові роботи оформляються на папері форматом А4 кегль 12 п з інтервалом 2. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 20 сторінок. Креслення та ілюстрації до роботи повинні відповідати формату сторінки, поданої роботи і бути якісно виконані;
 • для студентів українських вищих навчальних закладів текст роботи подається державною мовою, а для студентів зарубіжних країн – англійською.

 

 1. IX. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Переможці конкурсу можуть бути відзначені:

 • дипломами I, II, III ступенів (за кожним тематичним напрямком);
 • дипломами учасника;
 • грамотою УАД.

 

 

ДОДАТОК

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО НАЗВУ РОБОТИ ТА ЇЇ ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМОК, АВТОРА (ІВ) РОБОТИ ТА ЇЇ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

 

 

НАЗВА РОБОТИ _______________________________________________________________

                               _______________________________________________________________

 

ДЕВІЗ                    _______________________________________________________________

 

НАПРЯМОК

ВИКОНАНОЇ

РОБОТИ (відпо-

відно до тематики

конкурсу)              _______________________________________________________________

 

 

 

       АВТОР (И)                                                                                    НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

 1. Прізвище, ім’я,                                                                     1. Прізвище, ім’я, по батькові по батькові  

                                                                                                    2. Місце роботи

 1. Повна назва вищого  навчального закладу,                             3. Посада

                                                                                                    4. Науковий ступінь

 1. Факультет 5. Вчене звання
 2. Курс
 3. Домашня адреса, індекс, телефон