Українська академія друкарства з перших днів свого функціонування стала науковим центром, де генеруються наукові ідеї, опрацьовуються нові технології й удосконалюється устаткування. Становленню й розвитку поліграфії та видавничої справи в Україні значною мірою сприяє діяльність науковців інституту.

Науково-дослідна частина (НДЧ) – структурний підрозділ Української академії друкарства, створений для виконання фундаментальних і пошукових досліджень за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, а також науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт за господарськими договорами з підприємствами й організаціями.

Основні завдання діяльності НДЧ :

 • організація й проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, спрямованих на реалізацію пріори­тетних напрямів розвитку науки, техніки, наукоємких технологій і освіти, та використання усіх можливостей для підвищення значимості наукової діяльності як основи підготовки інженерних, наукових і педагогічних кадрів;
 • широка участь учених у формуванні та вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних і міжвузівських науково-технічних програм;
 • організація наукових досліджень у галузі технічних і суспільно-гуманітарних наук;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;
 • широке залучення до науково-технічної діяльності талановитої студентської молоді;
 • забезпечення виконавцям необхідних умов, які стимулюють розроблення технічних і технологічних нововведень, скорочення інноваційного циклу “наука – виробництво” при підвищенні конкурентоспроможності створюваної продукції;
 • підвищення практичної віддачі наукових досліджень з урахуванням кінцевої потреби промисловості та суспільства в їхніх результатах;
 • розвиток і реалізація інтеграції фундаментальних дослід­жень між вищими навчальними закладами, інститутами Націо­нальної академії науки й галузевою наукою;
 • розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією й технологіями, спільне опублікування наукових статей і монографій, проведення виставок-ярмарків тощо;
 • організаційне та методичне керівництво винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою, захист пріоритету результа­тів наукових досліджень, оформлення заявок на передбачений винахід (відкриття);
 • організація й проведення оглядів-конкурсів на кращу науково-технічну розробку;
 • поновлення експериментальної та матеріально-технічної бази за рахунок централізованих капітальних вкладень, коштів, які передають підприємства та організації, наукової діяльності, продажу ліцензій тощо;
 • проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо;
 • підготовка та поширення рекламних матеріалів НДДКР;
 • нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення наукової й технічної діяльності стандартами України, тематичними матеріалами на паперових і магнітних носіях, комп’ютерними базами даних академії, регіону, головного науково-дослідного центру України з проблем науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) і ін.;
 • розвиток інфраструктури наукової діяльності.

До складу науково-дослідної частини входять: науково-дослідні лабораторії, відділи патентно-ліцензійної роботи, магістратури, аспірантури та докторантури, бухгалтерія.