Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Студентська наукова робота має велику важливість і багато перева...
Привіт, студентеЗвітуємо про нашу першу очну подію в цьому році, яку м...
Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
Читати всі новини

Аспірантура при Українському поліграфічному інституті (м. Харків)  була організована для підготовки наукових кадрів у поліграфічній промисловості ще у 1930 році. Тоді на науково-дослідну кафедру Українського поліграфічного інституту була прийнята перша група аспірантів-поліграфістів, основний контингент яких був відібраний з перших випускників поліграфічного факультету Київського художнього інституту.

В подальшому на базі науково-дослідної кафедри у 1932 був створений Український науково-дослідний інститут поліграфії, куди і перейшла аспірантура.

Перші захисти кандидатських дисертацій з актуальних проблем в поліграфічній промисловості СРСР відбулися в Москві у 1936 р. У цьому році було захищено три дисертації, з них одна – аспірантом УНДІПу Козаровицьким Л.А. та аспірантами МПІ Попрядухіним П.А. і Сафоновим А.П.

Підготовка аспірантів в галузі поліграфії велася і в інших інститутах та установах СРСР, але Московський поліграфічний інститут до 1976 р. був практично єдиною організацією, вченій раді якого було надано право захисту дисертацій за цими спеціальностями, а до 1994 р. – єдиною, в якій відбувалися захисти докторських дисертацій за спеціальністю 05.02.15 «Машини, агрегати і процеси поліграфічного виробництва».   

У 1945 році Український поліграфічний інститут був переведений до Львова. А в 1949 р. з нагоди 375 – річчя книгодрукування на Україні, УПІ було присвоєно – ім. Івана Федорова.

Аспірантура в Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова була відкрита у 1953 році на основі дозволу Головного Управління вищої освіти Міністерства культури СРСР (лист № М 1219/4699 від 19.08.53 р.). І цього ж року, згідно §3 наказу № 266 від 10.11.53 р. по УПІ ім. Івана Федорова, до аспірантури інституту на навчання з відривом від виробництва терміном на три роки були зараховані перші аспіранти: по спеціальності «Поліграфічні машини» – Чехман Я.І. (науковий керівник – к.т.н., доцент Тір К.В.); по спеціальності «Економіка і організація поліграфічної промисловості» – Барнич Ю.-В.О. (науковий керівник – к.е.н., доцент Левін А.М.).

З перших днів свого існування академія стала науковим центром, в якому генерувались наукові ідеї, опрацьовувалися нові технології, вдосконалювалося устаткування. У 1965 році в академії було сформовано науково-дослідний сектор, що певною мірою вплинуло на активний розвиток наукових шкіл та розширення аспірантури. Зросла кількість вступників до аспірантури.

Серед відомих науковців того часу, які керували науковою роботою аспірантів, можна назвати: Толстого Г.Д., Тіра К.В., Левіна А.М., Машталіра Р.М., Віксмана Ю.С., Чайку Я.І., Барнича Ю.-В.О., Чехмана Я.І., Коваленко Б.В., Кульчицьку О.Л. та ін.

Серед їх учнів – аспіранти: Полюдов О.М., Шамборовський Я.К., Главацький А.С., Лазаренко Е.Т., Петрук А.І., Золотухін О.В., Косінов Ю.В., Дідич В.П., Сенкусь В.Т., Кусліцький Б.Г., Кравчук В.А., Дудяк В.О., Боженко О.М., Масловатий М.М., Крилошанська С.С., Мервінський Р.І., Бернацек В.В. та ін.

У 1994 р. постановою Кабінету Міністрів України УПІ ім. Ів. Федорова було надано статус академії і перейменовано на Українську академію друкарства.

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти України ( № 2-11/3 від 25.06.92 року) враховуючи потребу України в науково-педагогічних і наукових кадрах вищої кваліфікації, наявність необхідної наукової і матеріальної бази в академії починаючи з 1993 року була відкрита докторантура зі спеціальності 05.02.15 «Машини, агрегати і процеси поліграфічного виробництва».

До 2016 року в Українській академії друкарства функціонувала постійнодіюча докторантура з двох спеціальностей, а саме – 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за № 207 від 09.04.01 р.), 05.13.06 «Інформаційні технології» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 592 від 17.05.2012 р.) та постійнодіюча аспірантура (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за № 207 від 09.04.01 р.) з наступних наукових спеціальностей: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 02.00.03 «Органічна хімія»; 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»; 05.13.06 «Інформаційні технології»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (секція D) (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1007 від 06.11.2008 р.); 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»; 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» та 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1072 від 09.11.2010 р.)

За період з 1979 по 2015 рр. в аспірантурі навчалося понад 500 аспірантів, з них 17 осіб з зарубіжних країн. За період з 1996 по 2017 рр. здобувачами наукового ступеня доктора наук було прикріплено 10 чоловік, здобувачами наукового ступеня кандидата наук – понад 100 осіб.

Серед вступників до аспірантури біля 60% – магістри. З 1995 по 2008 рр. магістратура діяла при відділі аспірантури та докторантури. Підготовка магістрів здійснювалась на одинадцяти кафедрах академії з дев’яти спеціальностей. До навчання в магістратурі залучалися кращі студенти, більшість з яких після закінчення магістратури продовжили своє навчання в аспірантурі. Понад сто випускників докторантури, аспірантури та здобувачів академії продовжують працювати в академії.

Сьогодні в Українській академії друкарства функціонує:

- аспірантура з 8 спеціальностей, а саме: 061 Журналістика, 073 Менеджмент, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 186 Видавництво та поліграфія;

- докторантура з 5 спеціальностей, а саме: 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування,

186 Видавництво та поліграфія;

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 49 аспірантів, з яких: 41 особа з відривом від виробництва (19 чол. ден./бюдж.ф.н., 21 чол. ден./плат.ф.н., 1 чол. веч./бюдж.ф.н.)  та 8 осіб  (заоч./плат. ф.н.)– без відриву від виробництва.

Працівники, аспіранти та здобувачі академії мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фахових виданнях академії. Вони беруть активну участь у роботі наукових семінарів, наукових, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях, стажуваннях, що дозволяє ще під час навчання налагодити наукові контакти.

Органічним завершенням системи ефективної підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є наявність своєї Спеціалізованої вченої ради.

За період з 1980 по 2017 роки докторантами, аспірантами, здобувачами було захищено 45 докторських (з яких – 23 на Спеціалізованій вченій раді академії) та понад 200 кандидатських дисертацій ( з яких на раді академії – 177).

Аспірантура почала функціонувати ще у 1953 році, але як самостійний структурний підрозділ вона формується лише восени 1977 року. Очолює її Ратушняк Лідія Семенівна (канд. екон. наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук). Упродовж 1979-1981 рр. цю посаду обіймає Зелінська Надія Віталіївна (випускниця академії, голова Ради молодих вчених, а нині – д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри медіакомунікацій). З 1981 по 1992 рр., паралельно з роботою на кафедрі іноземних мов, на чолі аспірантури стоїть Тищенко Ольга Василівна.

У зв’язку з відкриттям докторантури у 1993 р. відділ змінює свою назву на відділ аспірантури та докторантури. З 1992 по 1999 рр. відділом завідує Крамар Лідія Василівна (випускниця академії, сьогодні – інженер кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань). З 1999 р. керівництво відділом аспірантури та докторантури здійснює Садова Руслана Михайлівна (випускниця кафедри книгознавства і комерційної діяльності та аспірантури при кафедрі суспільно-гуманітарних наук зі спеціальності 22.00.04).

За період з 1993 по 2017 роки в докторантурі академії перебувало 13 осіб, а саме:

Мервінський Р.І. (наук. конс. – д-р фіз.-мат. наук, професор Кітик І.В.); Гавенко С.Ф. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Лазаренко Е.Т.); Топольницький П.В. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Полюдов О.М.); Кузнєцов В.О. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Полюдов О.М.); Сисюк В.Г. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Лазаренко Е.Т.); Онищенко Т.І. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Лазаренко Е.Т., д-р техн. наук, професор Маслюк А.Ф.); Ярема С.М. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Лазаренко Е.Т., д-р фіз.-мат. наук, професор Огірко І.В.); Пасіка В.Р. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Полюдов О.М.); Ковальський Б.М. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Шовгенюк М.В.); Ясінський М.Ф.; Сабат В.І. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Дурняк Б.В.); Казьмірович О.Р. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Дурняк Б.В.); Бернацек В.В. (наук. конс. – д-р техн. наук, професор Гавенко С.Ф.).

З них захистили дисертації – 5 чол. На даний час продовжують своє перебування в докторантурі – Ковальський Б.М., Ясінський М.Ф., Сабат В.І., Казьмірович О.Р. Бернацек В.В.

Нині академія має достатній науковий потенціал, ефективне використання якого дозволяє отримати позитивні наукові результати, забезпечити якісну підготовку фахівців вищої кваліфікації.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють відомі в Україні та за її межами науковці: доктори наук, професори – Дурняк Б.В., Луцків М.М., Чехман Я.І., Полюдов О.М., Огірко І.В., Гавенко С.Ф., Сеньківський В.М., Зелінська Н.В., Палига Є.М., Регей І.І., Шахбазов Я.О., Піча В.М., Тимченко О.В., Широков В.В., Шовгенюк М.В., Огар Е.І., Сніцарчук Л.В., Штангрет А.М., Пасічник М.С., Пасіка В.Р. Маючи великий досвід педагогічної, виховної та науково-дослідної роботи з молоддю, вони стараються спрямувати свої зусилля на інтегрування наукових доробок у практичне виробництво.

До наукового керівництва залучаються перспективні кандидати наук, доценти, що дозволяє, з одного боку, збільшити кількість аспірантів та здобувачів, а з іншого – стимулює і самих викладачів до роботи над докторськими дисертаціями. Серед них: Маїк В.З., Холод З.М., Антоник О.В., Гірняк О.М., Мартинів В.В., Стрепко І.В., Верхола М.І., Шаблій І.В., Хамула О.Г., Сабат В.І., Онищенко Т.І., Барановський І.В., Копилюк О.І., Капраль І.І., Малярчук І.І., Стеців Л.П., Яремик М.І., Шляхетко В.В., Сельменська З.М., Кулинич М.М., Піх І.В., Ющик О.В., Книш О.Б.

Сьогодні в Українській академії друкарства функціонує постійнодіюча докторантура з двох спеціальностей, а саме – 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за № 207 від 09.04.01 р.), 05.13.06 «Інформаційні технології» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 592 від 17.05.2012 р.)та постійнодіюча аспірантура (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за № 207 від 09.04.01 р.) з наступних наукових спеціальностей: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 02.00.03 «Органічна хімія»; 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»; 05.13.06 «Інформаційні технології»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (секція D) (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1007 від 06.11.2008 р.); 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»; 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» та 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1072 від 09.11.2010 р.)

За період з 1979 по 2015 рр. в аспірантурі навчалося понад 500 аспірантів, з них 17 осіб з зарубіжних країн. За період з 1996 по 2015 рр. здобувачами наукового ступеня доктора наук було прикріплено 10 чоловік, здобувачами наукового ступеня кандидата наук – біля 100 осіб.

Серед вступників до аспірантури біля 60% – магістри. З 1995 по 2008 рр. магістратура діяла при відділі аспірантури та докторантури. Підготовка магістрів здійснювалась на одинадцяти кафедрах академії з дев’яти спеціальностей. До навчання в магістратурі залучалися кращі студенти, більшість з яких після закінчення магістратури продовжили своє навчання в аспірантурі. Всього за даний період магістерські роботи захистило 191 осіб, з них – 3 іноземці.

Понад сто випускників докторантури, аспірантури та здобувачів академії продовжують працювати в академії.

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 49 аспірантів, з яких: 36 осіб з відривом від виробництва та 13 осіб – без відриву від виробництва.

Працівники, аспіранти та здобувачі академії мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фахових виданнях академії. Вони беруть активну участь у роботі наукових семінарів, наукових, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях, стажуваннях, що дозволяє ще під час навчання налагодити наукові контакти.

Органічним завершенням системи ефективної підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є наявність своєї Спеціалізованої вченої ради.

В Українській академії друкарства функціонує Спеціалізована вчена рада із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та 05.13.06 «Інформаційні технології».

За період з 1980 по 2015 роки докторантами, аспірантами, здобувачами було захищено 42 докторських (з яких – 20 на Спеціалізованій вченій раді академії) та понад 200 кандидатських дисертацій ( з яких на раді академії – 165). Серед цих захистів: 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій – захищені здобувачами та аспірантами-іноземцями.

Аспірантура почала функціонувати ще у 1953 році, але як самостійний структурний підрозділ вона формується лише восени 1977 року. Очолює її Ратушняк Лідія Семенівна (сьогодні – канд. екон. наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук). Упродовж 1979-1981 рр. цю посаду обіймає Зелінська Надія Віталіївна (випускниця академії, голова Ради молодих вчених, а нині – д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування). З 1981 по 1992 рр., паралельно з роботою на кафедрі, на чолі аспірантури стоїть Тищенко Ольга Василівна (старший викладач кафедри іноземних мов). У зв’язку з відкриттям докторантури у 1993 р. відділ змінює свою назву на відділ аспірантури та докторантури. З 1992 по 1999 рр. відділом завідує Крамар Лідія Василівна (випускниця академії, сьогодні – навчальний майстер кафедри охорони праці та екології).

З 1999 р. керівництво відділом аспірантури та докторантури здійснює Садова Руслана Михайлівна (випускниця кафедри книгознавства та комерційної діяльності та аспірантури при кафедрі суспільно-гуманітарних наук зі спеціальності 22.00.04).