Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Студентська наукова робота має велику важливість і багато перева...
Привіт, студентеЗвітуємо про нашу першу очну подію в цьому році, яку м...
Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
Читати всі новини

Науковим керівникам

 

Кожному аспіранту (здобувачу) одночасно з його зарахуванням (прикріпленням)  відповідним наказом ректора призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою академії за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів наукового ступеня доктора філософії, включаючи тих здобувачів, що здобувають науковий ступінь доктора наук.

Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії (кандидата наук), може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження (на здобувача - 25). Вчена рада вищого навчального закладу з урахуванням потреб аспіранта та ефективності роботи наукового керівника з підготовки докторів філософії може відвести більшу кількість годин навчального навантаження керівникові з їх оплатою за рахунок коштів спеціального фонду вищого навчального закладу.

Рішенням вченої ради аспіранту  може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального  навантаження та обов’язків між ними.

 

Перелік документів, необхідних для оформлення дозволу наукового  керівництва аспірантами та здобувачами:

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнюється від руки!);
 • копію диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплому);
 • копія атестата про присвоєння вченого звання;
 • список та копії опублікованих наукових праць і винаходів, завірений вченим секретарем Української академії друкарства;
 • особовий листок з обліку кадрів(завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів навчального закладу, підприємства чи організації, де працює вступник)
 • дві фотокартки 3 х 4;
 • копію трудової книжки(завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів академії);
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • витяг з протоколу засідання кафедри з мотивованим висновком;
 • витяг з протоколу Вченої ради факультету;
 • копію паспорта(1-3 та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію;
 • заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних;
 • 2 файли(формат А-4).

Весь комплект документів подається в окремій папці особисто.

Під час подання документів мати з собою оригінали наступних документів:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • оригінал диплому магістра (спеціаліста);
 • оригінал диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 • оригінал атестата про присвоєння вченого звання;
 • оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

 

Науковим консультантам

 

Науковий консультант призначається з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Української академії друкарства із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності для надання допомоги докторанту в написанні дисертації.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта.

Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта.