Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Студентська наукова робота має велику важливість і багато перева...
Привіт, студентеЗвітуємо про нашу першу очну подію в цьому році, яку м...
Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
Читати всі новини

Згідно Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи (в Українській академії друкарства), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

Такі особи  можуть бути прикріплені до кафедр для здобуття вищу освіту ступеня доктора філософії терміном до п’яти років.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури Української академії друкарства згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особи, прикріплені до академії з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, мають всі права і обов’язки, визначені у пунктах 14—17 "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в УАД та має право:

 • продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого особа буде зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом (науковою установою);
 • вступити до аспірантури  академії чи іншого вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.

 

Прикріплення здобувачів до кафедр Української  академії друкарства здійснюється за такими спеціальностями:

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Ліцензійний обсяг (к-ть осіб) Документ, що підтверджує право на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
06 Журналістика 061 Журналістика 10 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 10 осіб
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 12 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 856 від 19.07.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 7)
126 Інформаційні системи та технології 12 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 60л від 24.03.17 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 3)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 5 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)
133 Галузеве машинобудування 10 осіб
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 15 осіб
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія 12 осіб

 

 

 • Умови та порядок прикріплення

 

Для прикріплення здобувачами до кафедр Української академії друкарства з метою отримання вищої освіти ступеня доктора філософії здобувач подає у відділ аспірантури та докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнюється від руки!);
 • згоду майбутнього наукового керівника на наукове керівництво;
 • мотивований відгук майбутнього наукового керівника;
 • розгорнутий план-проспект дисертаційного дослідження;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів навчального закладу, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • дві фотокартки 3 х 4 см;
 • список та копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності не менше 2 статей у збірниках ВАК України), завірені вченим секретарем відповідного вищого навчального закладу;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням   одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів ( за наявності складених кандидатських іспитів);
 • копію трудової книжки завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів навчального закладу, підприємства чи організації, де працює вступник (за наявності трудової книжки);
 • витяг з протоколу засідання відповідної кафедри з висновком кафедри та рекомендацією для прикріплення здобувача;
 • копію паспорта(1-3 та сторінки, та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію;
 • 2 файли(формат А-4);
 • один конверт з маркою по Україні.

Весь комплект документів подається в окремій папці здобувачем особисто.

Під час подання документів здобувач пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • оригінал диплома магістра (спеціаліста);
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних).

 

Термін подання документів для прикріплення здобувачами до кафедр академії:  з 11 вересня 2017 р. по 26 січня 2018 р.

 

Здобувачі  прикріпляються до кафедр академії:   01 жовтня 2017 р. та 01 березня 2018 р.

 

Для складання кандидатських іспитів (з філософії, іноземної мови, спеціальності та додаткових) здобувач іншого вищого навчального закладу (установи) подає у відділ аспірантури та докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнюється від руки!);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням   одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • офіційний лист від керівника вищого навчального закладу (установи),  де прикріплений здобувач, з проханням про дозвіл складання кандидатських іспитів в УАД (на фірмовому бланку та завірений підписом і мокрою гербовою печаткою);
 • витяг з протоколу Вченої ради вищого навчального закладу (установи), де
 • прикріплений здобувач, про затвердження теми дисертації (завірений підписом і мокрою гербовою печаткою);
 • копію паспорта(1-3 та сторінки, та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • 2 файли (формат А-4);
 • один конверт з маркою по Україні;
 • квитанцію про оплату згідно кошторисів (для тих, хто складає іспити на компенсаційній основі).

Весь комплект документів подається в окремій папці здобувачем особисто.

З собою мати оригінали документів.

 

Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності поза сесією, окрім вказаних вище документів, потрібно подати:

 • службову записку наукового керівника (завізовану завідувачем відповідної кафедри, ректором чи проректором з наукової роботи).

 

Для складання додаткових кандидатських іспитів здобувач подає у відділ аспірантури та докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнюється від руки!);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням   одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • документ, який свідчить про необхідність складання додаткових кандидатських іспитів (копія листа в МОН України, або витяг з протоколу засідання Спеціалізованої вченої ради (Вченої ради ВНЗ) про необхідність їх складання);
 • програми додаткових кандидатських іспитів; білети додаткових кандидатських іспитів (повинні бути затверджені на засіданні відповідної кафедри);
 • реферати з відповідних дисциплін (оформлені згідно вимог);
 • оригінал посвідчення про складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності;
 • квитанцію про оплату згідно кошторисів (для тих, хто складає іспити на компенсаційній основі).

Весь комплект документів подається в окремій папці здобувачем особисто.

З собою мати оригінали документів.

 

Термін подання документів здобувачами з метою складання кандидатських іспитів:  з 01 по 30 березня 2018 р.