Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Студентська наукова робота має велику важливість і багато перева...
Привіт, студентеЗвітуємо про нашу першу очну подію в цьому році, яку м...
Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
Читати всі новини

Аспірантура в Українській академії друкарства – це одна з форм підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для видавничо-поліграфічного комплексу України.

Сьогодні в Українській академії друкарства на підставі виданих Міністерством освіти і науки України ліцензій функціонує аспірантура з наступних спеціальностей:

 

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Ліцензійний обсяг (к-ть осіб) Документ, що підтверджує право на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
06 Журналістика 061 Журналістика 10 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 10 осіб
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 12 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 856 від 19.07.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 7)
126 Інформаційні системи та технології 12 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 60л від 24.03.17 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 3)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 5 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)
133 Галузеве машинобудування 10 осіб
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 15 осіб
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія 12 осіб

 

Підготовка аспірантів для здобуття ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти здійснюється:

 • за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
 • за державним і понад державне замовлення на підставі договорів (за кошти юридичних або фізичних осіб).
 • Заочна форма навчання виключно на договірній основі.

Нормативний термін навчання в аспірантурі  -  4 роки.        

 

Умови та порядок вступу

 

До аспірантури Української академії друкарства приймаються  громадяни України, особи без громадянства, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію  магістра (спеціаліста) і володіють українською мовою. 

Громадяни інших держав зараховуються до аспірантури на підставі:

 • міжнародних договорів України та міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між УАД та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах договору).

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася, або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Зарахування до аспірантури УАД здійснюється за результатами вступних випробувань виключно на конкурсній основі незалежно від  джерел фінансування навчання..

 

Вступники до аспірантури подають у відділ аспірантури та докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора УАД зі згодою майбутнього наукового керівника на наукове керівництво (бланк заповнюється від руки!);
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів навчального закладу, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • дві фотокартки 3 х 4 см;
 • список та копії опублікованих наукових праць і винаходів (завірені вченим секретарем відповідного вищого навчального закладу або завідувачем відповідної кафедри) та копії цих публікацій.

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності з оцінкою майбутнього наукового керівника;

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • копії диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціальності та додатку до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплому;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів), або міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні B2 – С2 (за наявності);
 • завірену копію виписки з протоколу засідання ДЕК (для тих, хто закінчив вищий навчальний заклад у цьому році);
 • витяг з протоколу Вченої ради академії(факультету) про рекомендацію до аспірантури(за наявності);
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до аспірантури, або мотивований відгук майбутнього наукового керівника;
 • копію трудової книжки завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів навчального закладу, підприємства чи організації, де працює вступник (за наявності трудової книжки);
 • копію паспорта(1-3 та сторінки, та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію;
 • скерування МОіН України до цільової аспірантури або клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з гарантією оплати витрат на підготовку за підписом керівника установи(за наявності);
 • заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних;
 • 2 файли(формат А-4);
 • один конверт з маркою по Україні.

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

Під час подання документів вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • оригінал диплома магістра (спеціаліста);
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних).

 

Аспірант протягом трьох днів з дня зарахування особисто подає у відділ аспірантури і докторантури Української академії друкарства:

 • оригінал трудової книжки із записом про звільнення  з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури (подається лише вступниками до аспірантури на очну форму навчання; наказ про відрахування з роботи має бути датованим до 29 вересня 2017 року);
 • довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи за серпень-вересень 2017 р.(за підписами керівника установи та головного бухгалтера, завіреними печаткою).

               

Термін подання документів для вступу в аспірантуру: з 28 по 31 серпня 2017 р. Для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб термін подання документів продовжується до 26 січня 2018 р.

 

Термін проведення вступних іспитів: з 01 по 12 вересня 2017 р.  Для вступників на навчання в аспірантуру за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, які подадуть документи до 30 січня 2017 р., термін проведення вступних іспитів визначатиметься на черговому засіданні приймальної комісії.

 

Термін конкурсного відбору: з 13 по 15 вересня 2017 р.  Для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб термін конкурсного відбору визначатиметься приймальною комісією залежно від часу подання документів та проведення вступних іспитів.

 

Термін зарахування до аспірантури:  01 жовтня 2017 р. Термін зарахування до аспірантури на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:  з 01 жовтня 2017 р. та 01 березня 2018 р.