Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Студентська наукова робота має велику важливість і багато перева...
Привіт, студентеЗвітуємо про нашу першу очну подію в цьому році, яку м...
Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
Читати всі новини

Докторантура в Українській академії друкарства є однією з форм підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для видавничо-поліграфічного комплексу України.

Сьогодні в Українській академії друкарства функціонує докторантура з наступних спеціальностей:

 

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія

 

З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури вищого навчального закладу

 

Підготовка докторантів на науковому рівні вищої освіти для здобуття ступеня доктора наук здійснюється:

 • за очною (денною) формою навчання або шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
 • за державним і понад державне замовлення на підставі договорів (за

кошти юридичних або фізичних осіб).

 

Нормативний термін навчання в докторантурі -  2 роки.

 

 Умови та порядок вступу

 

До докторантури Української академії друкарства приймаються громадяни України, особи без громадянства, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної  спеціальності  (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Громадяни інших держав зараховуються до докторантури на підставі:

 • міжнародних договорів України та міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між УАД та вищими навчальними закладами

(науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах договору).

Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася, або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 

Вступники до докторантури подають у відділ аспірантури та докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заповнюється від руки!);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника , складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником УАД, із згодою бути науковим консультантом;
 • особовий листок з обліку кадрів(завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів навчального закладу, підприємства чи організації, де працює вступник)
 • дві фотокартки 3 х 4;
 • копію трудової книжки(завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів навчального закладу, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • копію диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплому);
 • копія атестата про присвоєння вченого звання;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений вченим секретарем відповідного вищого навчального закладу;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до докторантури;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради академії(факультету);
 • копію паспорта(1-3 та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію;
 • заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних;
 • 2 файли(формат А-4);
 • один конверт з маркою по Україні.

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

Під час подання документів вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • оригінал диплому магістра (спеціаліста);
 • оригінал диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 • оригінал атестата про присвоєння вченого звання;
 • оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних).

 Докторант протягом трьох днів з дня зарахування особисто подає у відділ аспірантури і докторантури Української академії друкарства:

 • оригінал трудової книжки із записом про звільнення  з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури (наказ про відрахування з роботи має бути датованим до 29 вересня 2017 року);
 • довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи за серпень-вересень 2017 р.(за підписами керівника установи та головного бухгалтера, завіреними печаткою).

Термін подання документів для вступу в докторантуру: з 28 по 31 серпня 2017 р. Для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб термін подання документів продовжується до 26 січня 2018 р.

Термін конкурсного відбору: з 13 по 15 вересня 2017 р.  Для вступників в докторантуру за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб термін конкурсного відбору визначатиметься приймальною комісією залежно від часу подання документів.

Термін зарахування до докторантури:  01 жовтня 2017 р. Термін зарахування до докторантури на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:  з 01 жовтня 2017 р. та 01 березня 2018 р.